Az Orosházi Rock És Blues Egyesület Alapszabálya

Itt add meg az alcímet

Az OROSHÁZI ROCK ÉS BLUES Egyesület

Alapszabálya

( A 2018.01.27.-i módosítások dőlt betűvel, aláhúzva szedve)

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Az egyesület elnevezése: Orosházi Rock És Blues Egyesület

2. Működési területe: Magyarország, Békés-megye, elsősorban Orosháza

Székhelye:Orosháza, Felhő u.27.

3. Az Orosházi Rock És Blues Egyesület (a továbbiakban Egyesület) jogi személy.

4. Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.

5. Az Egyesület Magyarország Alaptörvénye, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( Civil törvény) és a 2013. évi V. törvény ( Ptk.) alapján működő, önszervezéssel létrejött szervezet.

6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. Az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért felügyelő szerv megválasztására nem került sor.

II. fejezet

Az Egyesület céljai:

A rock és blues-zene hagyományainak ápolása, az ilyen irányú zenei törekvések felkarolása, valamint a rock és blues-zenét kedvelők egy közösségbe történő szervezése, zenei közösségi programok, zenei találkozók, előadások szervezése.

Az Egyesület feladatai:

1. Egy állandó klub működési feltételeinek biztosítása, műsorok szervezése, lebonyolítása.

2. Kapcsolatok kialakítása és ápolása hazai és külföldi zenei klubokkal és szervezetekkel.

3. Az Egyesület intézményes formát biztosit a tehetséges helyi zenészek számára, gyakorlási és fellépési lehetőség biztosításával, valamint tagjai számára intézményes formákat biztosít az önművelődésre, és a helyi zenei közéletben való részvételre.

4. Az Egyesület feladata hogy irányítja, felügyeli és támogatja a keretein belül működő öntevékeny klub tevékenységét.

5. Az Egyesület kapcsolatot tart más közművelődési intézményekkel, szervezetekkel. Törekszik a munkájához szükséges megfelelő külső kapcsolatrendszer kiépítésére, együttműködésre, a szűkebb és tágabb környezetében működő művelődési, kulturális intézményekkel, egyesületekkel.

6. Feltárja a közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kiséri az országos , regionális és helyi pályázatokat.

7. Az Egyesület tevékenységével általános műveltséget fejleszt, közösségi szellemet erősít.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:

1. Az Egyesület közhasznú céljai:

- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (A települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) )

- Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

- Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátása, nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1).

4. A közhasznúság elvéből következően az egyesület tagjain kívül bárki részesedhet az Egyesület közhasznú és közcélú szolgáltatásaiból; programjain, rendezvényein részt vehet.

5. Az Egyesület a rendezvényeket és programokat, a működéssel kapcsolatos információkat és az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. Az Egyesület szakmai beszámolóit és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig szintén saját internetes honlapján teszi közzé.

III. fejezet

Az Egyesület tagsága - jogai és kötelezettségei

1. §

1. Az Egyesület tagja lehet minden 16. életévét betöltött magyar és Magyarországon élő külföldi állampolgár, aki elfogadja az egyesület céljait, alapszabályát, és azok megvalósításában részt kíván venni.

2. Pártoló tagja lehet minden olyan intézmény vagy más jogi személy és magánszemély, amelynek tevékenysége az Egyesület célkitűzéseihez kapcsolódik és amely azt anyagilag is támogatja.

2. §

A tagok jogai

1. Részt vesznek az Egyesület tisztségviselőinek a megválasztásában. Választhatók és választók.

2. Közreműködhetnek az Egyesület feladatainak meghatározásában és végrehajtásában.

3. Részt vehetnek az Egyesület és öntevékeny csoportjai munkájában, látogathatják annak nyilvános rendezvényeit.

4. Részesülnek az Elnökség által meghatározott kedvezményekben.

3. §

A tagok kötelezettségei

1. Az Alapszabály szerint részt venni az Egyesület életében, közreműködni a célok meghatározásában és a feladatok megvalósításában.

2. Kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület határozatait.

3. Fizetni az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagdíjat.

4. Kötelesek megtartani az Egyesület gazdálkodási rendjét és óvni az Egyesület vagyonát.

4. §

A pártoló tagok jogai

1. Közreműködhetnek az Egyesület feladatainak meghatározásában és végrehajtásában.

2. Részt vehetnek az Egyesület munkájában, látogathatják annak nyilvános rendezvényeit.

3. Észrevételekkel, javaslatokkal fordulhatnak az Egyesület vezető testületeihez, szervezeti egységeihez.

4. Az egyesület testületi szerveinek ülésén részvételi és tanácskozási joguk van, ott szavazati jogal nem rendelkeznek és az egyesület vezető tisztségviselőjévé nem választhatóak.

5. §

A pártoló tag kötelességei

1. Az Alapszabály szerint részt venni az Egyesület életében, közreműködni a célok meghatározásában és a feladatok megvalósításában.

2. Az Egyesület gazdálkodási rendjét megtartani és az Egyesület vagyonát óvni.

3. A pártoló tagok is kötelesek megfizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat.

6. §

Tagsági viszony létesítése, megszűnése

1. Tagsági viszony létesítése:

a, Az Egyesület tagjává válik az a személy, aki hivatalos belépési nyilatkozatát az Elnökségnek megküldi, és az Elnökség a tagfelvételét jóváhagyva az egyesület tagjainak nyilvántartásába felveszi.

b, Az Egyesület pártoló tagjává válik az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pártoló tagságra vonatkozó belépési nyilatkozatot tesz, és az Elnökség adminisztratív feladatokkal megbízott tagja az egyesület pártoló tagjainak nyilvántartásába veszi.

c, A tagságot a tagsági igazolvány, a pártoló tagságot a pártoló tagságról készített igazolvány dokumentálja.

2. Tagsági és pártoló tagsági viszony megszűnése:

- kilépéssel : a kilépni szándékozó tagnak kilépési nyilatkozatot kell írásban benyújtania az elnökség titkárához, és a titkárhoz történt beérkezéskor megszűnik a kilépő személy tagsága, amennyiben tagsági díja rendezve van a kilépési nyilatkozaton feltüntetett dátumig.

- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával

- a tag kizárásával

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

A tagdíjfizetés kötelezettség elmulasztása esetén az Egyesület elnöksége írásban figyelmezteti a tagot, hogy amennyiben meghatározott határidőre nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, az a tag Egyesületi tagságának Egyesület általi felmondással történő megszüntetését vonja maga után. Amennyiben a mulasztást a tag a megadott határidőre nem teljesíti, az Egyesület Elnöksége dönt a tag tagsági viszonyának felmondásáról, és ezt határozatban rögzítve megküldi a tagnak. Az elnökségnek minden tagsági viszonyra vonatkozó döntését a soron következő Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

Az Egyesület közgyűlése kizárja azt a tagot a tagjai sorából, aki az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti. A kizárást az Elnökség vagy bármely egyesület tag jogosult kezdeményezni. A közgyűlés a kizárásról a soron következő ülésén dönt. A kizárást tárgyaló közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni. A közgyűlés biztosítja, az érintet tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a közgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanúk, meghallgatását javasolhatja, okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A kizáró határozatot annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak. A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól a tagot tájékoztatni. A közgyűlés kizáró határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.

IV. fejezet

Az Egyesület szervei és azok hatásköre

1. §

A vezető szervek

1. A Közgyűlés

2. Az Elnökség

2. §

A Közgyűlés

A Közgyűlés, mint a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) megválasztja és visszahívja az Egyesület elnökségének tagjait (Elnökség,), továbbá megállapítja esetleges díjazásukat,

b.) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;

c.) elfogadja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;

d.) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;

e.) elfogadja az éves költségvetést, az Elnökség szakmai beszámolóját, illetve a számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt . A számviteli beszámoló elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

f.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i.) határozathozatal a más egyesülettel való egyesülés, illetve az egyesületekre való szétválás egyes kérdéseiben (egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési - szétválási terv, illetve a kapcsolódó számviteli beszámolók, egyesülési - szétválási szerződések elfogadása)

j.) az egyesület megszűnésének elhatározása, a végelszámoló kijelölése

3. §

A Közgyűlés működése

1. A Közgyűlést az Egyesület valamennyi tagja közösen alkotja.

  1. A közgyűlést az elnökség legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

  1. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

  1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
  2. Határozatképtelenség esetén 8 napon belüli időpontra megismételt Közgyűlést kell összehívni, a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban megjelölt napirendekben a megjelentek számtól függetlenül csak akkor határozatképes, ha az eredeti közgyűlés meghívójában erre a tagok figyelmét kifejezetten felhívták.
  3. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek. A Közgyűlés kétharmados többsége szükséges az Egyesület Alapszabályának módosításához. Az Egyesület céljainak módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7. A Közgyűlés ülésein a szavazás nyíltan történik, személyi kérdésekben azonban kötelező a titkos szavazás. A közgyűlés, az elnökség ülései minden esetben nyilvánosak.

8. A Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit öt éves időtartamra választja meg. A Közgyűlés az öt évre megválasztott Elnökség tagjait minimum 10 tag írásos kezdeményezésére visszahívhatja tisztségéből, amennyiben ezt a Közgyűlés 2/3-os többséggel, titkos szavazással támogatja. Ebben az esetben a megüresedett posztra a következő 5 éves periódus kezdetéig új tagot kell választani. A visszahívás feltételei akkor állnak fenn, ha az elnökség tagja az elnökségi feladatai ellátásából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az elnökség tagsági tisztségének fenntartását a továbbiakban lehetetlenné teszi. A visszahívás feltételeinek fennállása esetén biztosítani kell az elnökségi tag jogát a védekezésre.

9. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítésre felkért tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) legyen megállapítható. A Közgyűlés döntéseit az Elnökség az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel az Elnök írásban, igazolható módon közli.

10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

- akivel vagy közeli hozzátartozójával a határozat szerint szerződést kell kötni.

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja ;

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

4. §

Az Elnökség működése

1. Az Elnökség létszáma 5 fő, melynek összetétele: 1 fő elnök, 1 fő elnökhelyettes, 3 fő elnökségi tag.

2. Két Közgyűlés között az Egyesület vezető testülete, amely az elfogadott program szerint irányítja az Egyesület munkáját.

3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévenként egyszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban az ülés előtt legalább 10 nappal.

4. Az elnökségi üléseket az elnök, távolléte esetén az elnökhelyettes vezeti, és az elnökség akkor

határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

5. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség döntéseit és határozatait kivonatolt jegyzőkönyvbe foglalja, melyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy elnökségi tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) legyen megállapítható. Az elnökségi döntéseket az Elnökség az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel az Elnök írásban, igazolható módon közli.

6. Az Elnökség tagjának mandátuma megszűnik:

a. A tisztségviselő lemonda megbízatás lejártával ( határozott idejű megbízatás esetén)

b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével

c. visszahívással

d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

e. vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával

f. vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

d. A tagsági viszony megszűnése miatt.

7. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

- akivel vagy közeli hozzátartozójával a határozat szerint szerződést kell kötni.

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja ;

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához

szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

9. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5. §

Az Elnökség feladat - és hatásköre

1. Meghatározza az Alapszabálynak megfelelően az Elnökség tagjainak feladatkörét.

2. Határoz munkabizottságok létesítéséről és megszüntetéséről.

3. Állást foglal az öntevékeny csoportok működési rendjéről.

4. Összehangolja az öntevékeny csoportok tevékenységét, segíti munkáját.

5. Díjakat, kitüntetéseket alapít és adományoz.

6. Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves munkatervét és költségvetését.

7. Szükség szerint megbíz az Egyesülettel alkalmi munkaviszonyban lévő külső munkatársakat.

8. Kijelöli a tagság nyilvántartásáért felelős tagját, és állást foglal tagfelvételről, törlésről.

V. fejezet

A vezető tisztségviselők hatásköre

1. §

Az Egyesület Elnöke

1. Vezeti a Közgyűlés ülését.

2. Összehívja az Elnökség üléseit.

3. Két elnökségi ülés között dönt a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben.

4. Beszámol az Elnökségnek.

5. Képviseli az Egyesületet.

2. §

Az elnökhelyettes

1. Az Elnökség határozatainak megfelelően intézi az Egyesület ügyeit.

2. Előkészíti az üléseket, biztosítja a működési feltételeit és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

3. Rendszeresen beszámol tevékenységéről és a hozott határozatok végrehajtásának helyzetéről a vezető testületeknek.

4. Gondoskodik a munkaterv és költségvetés, valamint az Egyesület éves mérlegének és közhasznúsági mellékletének elkészítéséről.

VI. fejezet

Az Egyesület gazdálkodása

1. §

1. Az Egyesület vagyona a tevékenysége során keletkező vagyonból áll.

2. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott közhasznú tevékenységekre használja fel.

4. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

5. Az Egyesület bárki számára lehetővé teszi az Egyesület irataiba történő betekintést, amennyiben ilyen irányú szándékát jelzi az Egyesület elnöksége felé. Az egyesület iratait az egyesület titkára kezeli, aki biztositja az iratbetekintést az erre vonatkozó kérelemnek az elnökhöz történő beérkezésétől számított három napon belül. Az ilyen irányú kérelmeket az elnök a beérkezés pillanatában minden esetben továbbítja a titkárnak. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait közhasznúsági jelentésében internetes oldalán is nyilvánosságra hozza.

2. §

Az Egyesület bevételei

1. Az Egyesület önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel.

2. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.

3. Az Egyesület bevételei:

a. A tagdijak, melynek összegét a közgyűlés határozza meg

b. A tagok által fizetett támogatások, hozzájárulások.

c. Külső támogatók felajánlásai.

d. Egyéb bevételek.

4. Az Egyesület bankszámláját a banki előírásoknak megfelelően kizárólag az Elnök és a tikár együttesen kezelheti.

VII. fejezet

Az Egyesület megszűnése

1. §

1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

- a tagok kimondják megszűnését; vagy

- az arra jogosult szerv megszünteti.

- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre szétválik.

2. §

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont egy orosházi székhelyű kulturális célokat szolgáló egyesület részére kell átadni.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

1. §

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a 2013. évi V. törvény ( Ptk.) valamint a a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( Civil törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Orosháza, 2018. január 27.

Tóth Tibor

Elnök


Tanú 1: .................................................                                       Tanú 2: ...............................................

Mihály Zoltán                                                                       Kerekes János

Lakcím: 5900 Orosháza, Felhő u.27.                                 Lakcím: 5900 Orosháza, Kazinczy u.9. II/7.